ISAM 10220

BTDeleteKey
Key to delete was not found.